ఒకేసారి ఇద్దరమ్మాయిలకు ప్రపోజ్ చేస్తే? | Telugu Funny Prank Calls | Darestar Gopal


ఒకేసారి ఇద్దరమ్మాయిలకు ప్రపోజ్ చేస్తే? | Telugu Funny Prank Calls | Darestar Gopal
Register on Binomo and get free 1000 $ to your demo account
https://ift.tt/3qYjh5W
Use promocode INDIAATHOME and get 100% bonus to your REAL deposit!
For business enquiry please contact: brandnewinternationalpragency@gmail.com
#DarestarGopal #Vinaykuyya #GopalShow

Support Shankarmani 🙏
https://youtu.be/mOjB63Y9cL0

Subscribe to our channel: https://www.youtube.com/channel/UCo9DPcZJ3Rc3QRWhymBa88w?sub_confirmation=1DarestarGopal,VinayKuyya,Gopal Show,Latest Pranks,DraesatrGopal,Pranks,Trending Pranks,love proposing Pranks,Indian Pranks,Proposing Call,Extreme Prank Cal,funniest calls,funny prank call
Post a Comment

0 Comments